Poslovni izveštaji

Obaveza dostavljanja finansijskih izveštaja za 2013. godinu za pravna lica i preduzetnike urtvrđuje se u skladu sa Zakonom o računovodstvu(„Sl. glasnik RS“, br. 62/2013) i Zakonom o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 46/2006 i 111/2009) i Pravilnikom o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, načinu vođenja i sadržini Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih i preduzetnika, kao i o davanju podataka iz tih izveštaja („Sl. glasnik RS“, br 2/2010 i 102/2010.)

Finansijske izveštaje Eraković doo možete preuzeti ovde:

agencija za privredne registre(Kliknite na sliku)