Od 1. jula 2015 je stavljena u pogon nova oprema za naknadno zauljivanje peleta kojom se postiže bolja čvrstina granula što se najbolje ispoljava kod pilića, jer se na taj način sprečava drobljenje hrane u hranilicama. Tako se postiže bolja konzumacija i iskoristivost hrane, što se ogleda u bržem prirastu i boljoj konverziji.